Tuesday, December 19, 2017

How Lanka

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தில் வேலை வாய்ப்பு

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகம் ஒன்றில் தகுதிவாய்ந்த பட்டம் ஒன்றைப் பெற்றிருக்கின்றீர்களா ?

சிங்களம் மற்றும் ஆங்கிய மொழிகளில் சரளமாக பேச, எழுதக் கூடியவராக நீங்கள்?

அப்படியானால் உடன் விண்ணப்பியுங்கள்……

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 2017-12-19